Zasady ochrony prywatności | Tetra.net

Firma bardzo poważnie traktuje ochronę i poufność danych oraz przestrzeganie obowiązujących krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym w szczególności, jakie informacje i dane osobowe firma przechowuje i jak z nimi postępuje.

Niektóre z ofert lub usług, które firma udostępnia na stronie https://www.tetra.net/pl-pl/, mogą być objęte różnymi postanowieniami. Te dodatkowe postanowienia, takie jak postanowienia dotyczące promocji polegających na zwrocie pieniędzy, możliwości testowania produktu, możliwości otrzymania bezpłatnego produktu, zostaną przywołane w ramach oferty lub usługi firmy i mają one pierwszeństwo przed poniższymi postanowieniami.

1.    Administrator danych

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”), jest firma Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324 Melle, Niemcy  („Administrator”, Art. 4 ust. 7 RODO).

2.    Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1.     Dane osobowe

Dane osobowe definiuje się jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 4 ust. 1 RODO).

Należą do nich w szczególności imię i nazwisko, adres e–mail, numer telefonu, adres, data urodzenia, a także różne dane rejestrowe podawane w ramach zamówienia online, rejestracji, tworzenia konta klienta lub zapytania składanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (zwane dalej „Danymi Osobowymi”).

Dane statystyczne, które firma gromadzi w celach technicznych podczas wizyty użytkownika w jej witrynie internetowej i które są anonimowe, a zatem nie mogą być bezpośrednio powiązane z osobą użytkownika, nie są objęte niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”. Takie dane statystyczne obejmują informacje o liczbie odwiedzin w witrynie internetowej, czasie spędzonym w witrynie, odwiedzanych stronach, informacje o przeglądarce(-ach), adresie IP, oprogramowaniu i charakterystyce sprzętu. Informacje te są zbierane i przetwarzane anonimowo w celu uzyskania informacji na temat korzystania z witryny internetowej firmy i jej optymalizacji.

2.2.     Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Ogólnie rzecz biorąc, możliwe jest korzystanie z witryn internetowych firmy bez podawania danych osobowych. Chociaż na stronach internetowych firmy gromadzone są Dane Osobowe, odbywa się to w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności.

W szczególności firma gromadzi i przetwarza następujące kategorie Danych Osobowych w następujących celach:

2.2.1.    Relacje handlowe między firmą a użytkownikiem

Firma będzie zbierać i przetwarzać imię i nazwisko, adres, historię zakupów i podobne wymagane Dane Osobowe w celu obsługi relacji handlowych między firmą a użytkownikiem, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika, przetwarzania umów z nim zawartych, dostarczania zamówionych towarów, przetwarzania płatności lub do celów administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umów zawartych z użytkownikiem.

Firma będzie przechowywać te Dane Osobowe przez okres trwania relacji handlowych z użytkownikiem. W przypadku braku transakcji pomiędzy firmą a użytkownikiem przez okres trzech lat, firma usunie lub zanonimizuje jego Dane Osobowe, chyba że prawo wymaga od firmy przechowywania ich przez dłuższy okres.

2.2.2.    Tworzenie profilu w bazie danych firmy

Kiedy użytkownik kontaktuje się z firmą po raz pierwszy, tworzy ona jego profil w swojej bazie danych. Wszelkie dalsze Dane Osobowe, które następnie będą przekazywane firmie przez użytkownika, np. poprzez zakupy lub kontakt z działem obsługi klienta, zostaną również zapisane w profilu użytkownika. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umów zawartych z użytkownikiem.

Firma będzie przechowywać te Dane Osobowe przez okres trwania relacji handlowych z użytkownikiem. W przypadku braku transakcji lub kontaktu z działem obsługi klienta ze strony użytkownika przez okres trzech lat, firma usunie lub zanonimizuje jego Dane Osobowe, chyba że prawo wymaga od firmy przechowywania ich przez dłuższy okres.

2.2.3.    Subskrypcja biuletynu i analiza jego wykorzystania

a)                    Subskrypcja

Jeśli użytkownik zapisze się na listę mailingową biuletynu firmy, będzie ona wykorzystywać Dane Osobowe podane przez użytkownika za jego zgodą w celu wysyłania do niego co tydzień pocztą e–mail biuletynów. Aby się zarejestrować, użytkownik musi podać adres e–mail. Wszelkie dalsze informacje będą przekazywane wyłączenie na zasadzie dobrowolności i wykorzystywane w celu dostosowania treści biuletynu do zainteresowań użytkownika lub lepszego zwracania się do niego w biuletynie (imię, nazwisko, płeć). Biuletyny będą zawierały aktualne oferty, wiadomości i informacje o produktach firmy, jak również ogólne porady i informacje dotyczące spraw związanych z produktami firmy. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W tym celu firma będzie przechowywać Dane Osobowe użytkownika (i) do momentu rezygnacji z subskrypcji lub (ii) przez okres maksymalnie 18 miesięcy, jeżeli użytkownik przez ten czas nie otworzy żadnego biuletynu. Dane Osobowe użytkownika zostaną następnie usunięte lub zanonimizowane, chyba że prawo wymaga dłuższego ich przechowywania.

Użytkownik może bez podania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym wycofać zgodę, rezygnując w dowolnym momencie z biuletynów firmy wysyłanych pocztą e-mail. Użytkownik możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z łącza służącego do rezygnacji, które znajduje się w dolnej części biuletynów wysyłanych pocztą e–mail, korzystając z formularza kontaktowego firmy lub wysyłając wiadomość e–mail na adres gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com.

b)                    Analiza wykorzystania biuletynu informacyjnego

Firma nieustannie dąży do doskonalenia swoich usług. W tym celu przeprowadza ocenę biuletynów wysłanych pocztą e–mail, np. sprawdza, czy podane adresy e-mail są aktualne, czy biuletyn został otwarty, które łącza znajdujące się w biuletynie zostały wykorzystane i czy została wysłana odpowiedź lub (automatyczny) zwrot, (komunikat o błędzie itp.). Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane Osobowe będą przechowywane w tym celu przez dwa lata. Dane Osobowe użytkownika zostaną następnie usunięte lub zanonimizowane, chyba że prawo wymaga dłuższego ich przechowywania.

2.3.     Zgoda małoletnich

Osobom poniżej 16 roku życia zabrania się przekazywania firmie jakichkolwiek Danych Osobowych bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

2.4.     W przypadku zgody użytkownika: prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych użytkownika jest wyrażona przez niego zgoda, użytkownik może w każdej chwili wycofać tę zgodę bez podania przyczyn. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

3.    Sposób udostępniania danych osobowych użytkownika osobom trzecim

Dane Osobowe użytkownika mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie w następujących przypadkach:

  • spółkom zależnym firmy w ramach grupy Spectrum Brands, usługodawcy firmy mającemu siedzibę w Niemczech, który zajmuje się wsparciem klienta, lub lokalnym partnerom dystrybucyjnym, w zależności od wskazanej przez użytkownika lokalizacji, w związku z korzystaniem przez użytkownika z witryny internetowej Tetra, jego prośbą skierowaną do firmy lub jej relacjami handlowymi z użytkownikiem;
  • agencjom informatycznym firmy, które świadczą na jej rzecz usługi informatyczne i które przetwarzają takie dane wyłącznie w celu świadczenia takich usług (np. usług związanych z systemem obsługi biuletynów) oraz
  • sądom, organom arbitrażowym, organom ścigania, organom regulacyjnym lub pełnomocnikom, jeżeli jest to konieczne w celu przestrzegania prawa lub do ustanowienia, wykonywania lub obrony praw lub roszczeń prawnych.

Jeśli w ramach umowy o przetwarzanie danych osobowych firma zobowiąże inne podmioty do wykonywania zadań w jej imieniu i do przesyłania Danych Osobowych użytkownika w tym celu, taki podmiot lub podmioty będą zobowiązane do ochrony Danych Osobowych użytkownika i wykorzystywania ich wyłącznie w konkretnym celu określonym w umowach z tymi podmiotami przetwarzającymi dane.

W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza UE/EOG, w zależności od wskazanej lokalizacji użytkownika, firma przekazuje dane osobowe do odbiorców zewnętrznych w takich krajach tylko wtedy, gdy odbiorca dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami wymaganymi przez prawo, takimi jak standardowe klauzule umowne UE lub jest certyfikowany zgodnie z Tarczą Prywatności.

Dalsze informacje, takie jak kopie odpowiednich zabezpieczeń stosowanych w odniesieniu do konkretnych operacji przekazywania danych można, uzyskać pod adresem gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com.

4.    Prawa użytkownika dotyczące Danych Osobowych

Jeśli zostaną spełnione określone wymagania, użytkownikowi przysługują następujące prawa:

• prawo do żądania dostępu do przetwarzanych przez firmę Danych Osobowych,

• prawo żądania sprostowania swoich Danych Osobowych,

• prawo żądania usunięcia swoich Danych Osobowych,

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych,

• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych,

• prawo żądania otrzymania jego Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych) oraz

• prawo wycofania w przyszłości wszelkich zgód ze skutkiem w przyszłości,

• prawo niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

W celu dochodzenia swoich praw użytkownik może skontaktować się z firmą w następujący sposób:

Tetra GmbH

Herrenteich 78

49324 Melle

Telefon: +49 (0) 54 22 / 1 05 0

Faks: +49 (0) 54 22 / 4 29 85

gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

Na żądanie użytkownika firma odpowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.    Pliki cookie

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, kliknij tutaj, aby zapoznać się z „Zasadami stosowania plików cookie”.

6.    Bezpieczeństwo danych

Firma dokłada wszelkich starań, aby Dane Osobowe użytkownika były przechowywane z wykorzystaniem wszelkich dostępnych jej możliwości technicznych i organizacyjnych, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom trzecim.

Wszystkie Dane są przechowywane na serwerach spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa w celu ich ochrony przed wszelkimi próbami uzyskania dostępu do nich przez osoby trzecie.

7.    Firmowy inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących niniejszych „Zasad ochrony prywatności” lub przetwarzania przez firmę Danych Osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych firmy:

Tetra GmbH

Herrenteich 78

49324 Melle

gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

8.   Prawo do złożenia skargi

Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie Danych Osobowych przez firmę narusza przepisy o ochronie danych, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

© Tetra GmbH, maj 2018 r.