Privacybeleid | Tetra.net

Privacybeleid

We nemen gegevensbescherming en vertrouwelijkheid zeer serieus en voldoen aan de toepasselijke nationale en Europese gegevensbeschermingsbepalingen. Hieronder benoemen we de belangrijkste informatie over de wijze waarop de gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, met name welke informatie en persoonsgegevens we opslaan en wat we ermee doen.

Sommige van de aanbiedingen of diensten die we beschikbaar stellen via https://www.tetra.net/nl-nl/ kunnen onder verschillende bepalingen vallen. Deze aanvullende bepalingen, zoals: geld-terug-promoties, producttests, gratis-product-promoties, worden apart benoemd binnen het kader van ons aanbod of onze dienst, en deze zullen voorrang krijgen over de volgende bepalingen.

1.    Beheerder

De persoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens via deze website, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), is Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324 Melle, Duitsland  (“Beheerder”, Art. 4 (7) AVG).

2.    Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

2.1.     Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als zijnde informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (Art. 4 (1) AVG).

Deze informatie omvat met name uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum, alsmede verschillende inventarisatiegegevens die u heeft verstrekt in het kader van een online-opdracht, een registratie, de aanmaak van een klantenaccount of van een vraag die u heeft ingediend via het contactformulier (hierna te noemen „Persoonsgegevens“).

Statistische gegevens die wij om technische redenen verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en die geanonimiseerd zijn en daardoor dus niet rechtstreeks aan uw persoon kunnen worden gekoppeld, vallen niet onder dit Privacybeleid. Dergelijke statistische gegevens omvatten informatie over het aantal malen dat u onze website heeft bezocht, de tijd die u op onze website heeft doorgebracht, de pagina's die u heeft bezocht, informatie over uw browser(s), IP-adres, software- en hardwarekenmerken. Deze informatie wordt verzameld en anoniem verwerkt om aldus informatie te verkrijgen over het gebruik van onze website en om deze overeenkomstig te optimaliseren.

2.2.     Verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens

Over het algemeen is het mogelijk onze websites te gebruiken zonder Persoonsgegevens in te hoeven voeren. Voor zover onze webpagina's Persoonsgegevens verzamelen geldt dat dit daar waar mogelijk op vrijwillige basis gebeurt.

In het bijzonder verzamelen en verwerken we de volgende categorieën Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

2.2.1.    Voor onze zakelijke relatie

We zullen uw naam, adres, aankoopgeschiedenis en soortgelijke vereiste Persoonsgegevens verzamelen en verwerken om de zakelijke relatie tussen ons te beheren, bijvoorbeeld om uw vraag te beantwoorden, om de overeenkomst met u te verwerken, om bestelde goederen te leveren, om betalingen te verwerken of voor technische administratiedoeleinden. De juridische basis voor de verwerking is Artikel 6 (1) lit. b AVG als nodig voor de uitvoering van contracten die met u zijn gesloten.

We zullen deze Persoonsgegevens bewaren voor de duur van onze zakelijke relatie. Als er gedurende drie jaar geen transacties tussen ons hebben plaatsgevonden, zullen we uw Persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

 2.2.2.    Voor het creëren van een profiel voor onze database

Als u voor de eerste keer contact met ons opneemt, zullen wij een profiel voor u aanmaken in onze database. Alle verdere Persoonsgegevens die u ons daarna doet toekomen, bijvoorbeeld via aankopen of contact met de klantenservice, worden ook bij uw profiel opgeslagen. De juridische basis voor de verwerking is Artikel 6 (1) lit. b AVG als nodig voor de uitvoering van contracten die met u zijn gesloten.

We zullen deze Persoonsgegevens bewaren voor de duur van onze zakelijke relatie. Als er gedurende drie jaar geen transacties tussen ons of contactmomenten met de klantenservice hebben plaatsgevonden, zullen we uw Persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

 2.2.3.    Inschrijvingen op nieuwsbrieven en analyse van het gebruik van nieuwsbrieven

a)                    Inschrijving

Als u zich inschrijft voor onze e-mailmailinglijst zullen we de Persoonsgegevens die u ons heeft doen toekomen, met uw toestemming gebruiken voor het wekelijks toesturen van onze e-mailnieuwsbrieven. Voor de registratie is het nodig dat u uw e-mailadres kenbaar maakt. Alle verdere informatie wordt op volledig vrijwillige basis ingestuurd en wordt gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief op uw interesses (interesses) aan te passen, of om u beter te kunnen aanspreken in de nieuwsbrief (naam, geslacht). De nieuwsbrieven zullen actuele aanbiedingen, nieuws en informatie over onze producten bevatten, naast algemeen advies en informatie over zaken met betrekking tot onze producten. De juridische basis voor deze verwerking is uw toestemming in navolging van Artikel 6(1) lit. a AVG.

We zullen uw Persoonsgegevens voor dit doeleinde bewaren (i) tot u zich uitschrijft, of (ii) voor een periode van maximaal 18 maanden waarin geen nieuwsbrieven zijn geopend. Vervolgens zullen we uw Persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u uit te schrijven van onze e-mailnieuwsbrieven, zonder opgaaf van redenen en met onmiddellijke ingang. U kunt zich uitschrijven via de uitschrijfkoppeling onder aan de e-mailnieuwsbrieven, door gebruik te maken van ons contactformulier, of door een e-mail te sturen naar gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com.

b)                    Analyse van het gebruik van nieuwsbrieven

We streven er voortdurend naar onze dienstverlening te verbeteren. Met dit in gedachten voeren we een evaluatie uit van de verzonden e-mailnieuwsbrieven, bijvoorbeeld of de opgegeven e-mailadressen beschikbaar zijn, of de nieuwsbrief is geopend, welke koppelingen in de nieuwsbrieven zijn gebruikt en of er een reactie of retourzending ((automatisch) antwoord, foutmelding, etc.) is geweest. De juridische basis voor deze verwerking is uw toestemming in navolging van Artikel 6(1) lit. a AVG.

Voor dit doeleinde zullen we uw Persoonsgegevens twee jaar bewaren. Vervolgens zullen we uw Persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

2.3.     Toestemming van minderjarigen

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen Persoonsgegevens aan ons versturen zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of wettelijk voogd.

2.4.     Als u instemt: Recht om toestemming in te trekken

Als uw toestemming de wettelijke basis vormt voor de verwerking van  Persoonsgegevens, kunt u te allen tijde en zonder opgaaf van redenen uw toestemming intrekken. Bedenk dat het intrekken van uw toestemming niet van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan het intrekken van de toestemming. 

3.   Hoe delen wij uw Persoonsgegevens met externe partijen?

Uw Persoonsgegevens worden alleen in de volgende gevallen naar externe partijen verzonden:

  • naar onze gelieerde bedrijven binnen de Spectrum Brands-groep, naar onze serviceprovider voor klantenservice in Duitsland, of naar lokale distributiepartners, afhankelijk van de door u aangegeven locatie, in verband met uw gebruik van de Tetra-website, uw verzoek aan ons of onze zakelijke relatie met u;
  • naar onze IT-bedrijven die IT-diensten aan ons leveren en die dergelijke gegevens uitsluitend verwerken met als doel dergelijke diensten (zoals het nieuwsbrievensysteem) te kunnen leveren; en
  • naar rechtbanken, arbitrageorganen, wetshandhavingsautoriteiten, toezichthouders of advocaten voor zover noodzakelijk om te voldoen aan de wet of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten of wettelijke vorderingen.

Voor zover we andere bedrijven inhuren om taken namens ons uit te voeren binnen het kader van een gegevensverwerkingsovereenkomst en uw Persoonsgegevens voor dit doeleinde doorsturen, is een dergelijk bedrijf of zijn dergelijke bedrijven gehouden uw Persoonsgegevens te beschermen en deze uitsluitend te gebruiken voor het specifieke doeleinde dat in de overeenkomst met deze verwerkers is genoemd.

In die gevallen dat we gegevens versturen, afhankelijk van de door u aangegeven locatie, naar landen buiten de EU/EER, versturen we alleen persoonsgegevens naar externe ontvangers in dergelijke landen als de ontvanger afdoende beschermingsmaatregelen heeft getroffen als wettelijk vereist, zoals de EU Standaard contractuele clausules, of is gecertificeerd volgens het Privacyschild.

U kunt aanvullende informatie, zoals kopieën van de betreffende beschermingsmaatregelen , over de geïmplementeerde beschermingsmaatregelen met betrekking tot een specifieke overdracht, opvragen door contact op te nemen met gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com.

4. Uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens

Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, heeft u de volgende rechten:

• verzoek om toegang tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken;

• verzoek om rectificatie van uw Persoonsgegevens;

• verzoek om wissen van uw Persoonsgegevens;

• verzoek om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens;

• bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;

• verzoek om ontvangst van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat (recht op gegevensoverdraagbaarheid), of

• intrekken van toekomstige instemming met toekomstig effect. 

• Ook heeft u het recht niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, waaronder profilering.

 Om u te beroepen op uw rechten kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Tetra GmbH

DSR Request

Herrenteich 78

49324 Melle

Telefoon  +49 (0) 54 22 / 1 05 0

Fax +49 (0) 54 22 / 4 29 85

gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

 We zullen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen reageren op uw verzoek.

5.    Cookies

Voor meer informatie over ons beleid inzake cookies kunt u hier klikken om ons Cookiebeleid te lezen.

6.    Gegevensbeveiliging

We doen ons uiterste best om uw Gegevens op te slaan met alle ons ter beschikking staande technische en organisatorische mogelijkheden om te voorkomen dat externe partijen er toegang tot krijgen. 

Alle Gegevens worden opgeslagen op servers met de hoogste beveiligingsnormen ter bescherming tegen pogingen van externe partijen om toegang tot de Gegevens te verkrijgen. 

7.   Onze Gegevensbeschermingsfunctionaris

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of over onze verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Gegevensbeschermingsfunctionaris:

Tetra GmbH

Herrenteich 78

49324 Melle

gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

8.   Uw recht om een klacht in te dienen

Als u van mening bent dat de verwerking door ons van Persoonsgegevens een schending van de gegevensbeschermingswetgeving inhoudt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

© Tetra GmbH, Mei 2018

Privacybeleid voor social media

Om onze producten en diensten te promoten en om met klanten en geïnteresseerde partijen te communiceren, maken we gebruik van de technische platformen en diensten van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland en van Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Hieronder wordt nader ingegaan op de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechtsgronden.

Facebook

We wijzen erop dat u onze Facebook-pagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Facebook verwerkt persoonsgegevens over uw account, uw IP-adres en de apparaten die u gebruikt. Er worden cookies gebruikt om gegevens te verzamelen. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaten worden opgeslagen. Facebook beschrijft in algemene bewoordingen welke informatie het ontvangt en hoe het deze gegevens gebruikt in zijn Gegevensbeleid. Hier vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en over de afmeldopties en de advertentie-instellingen. Het Gegevensbeleid is hier beschikbaar: http://nl-nl.facebook.com/about/privacy.

U kunt het volledige beleid voor gegevensgebruik van Facebook hier vinden: https://nl-nl.facebook.com/full_data_use_policy.

Facebook kan de verzamelde informatie gebruiken om ons, als beheerder van de Facebook-pagina, statistische informatie te verstrekken over het gebruik van de Facebook-pagina, zoals de verdeling naar geslacht en leeftijd. Daarnaast kan Facebook u ook gerichtere informatie of advertenties tonen op basis van uw voorkeuren. Facebook geeft hierover meer informatie via de volgende link: http://nl-nl.facebook.com/help/pages/insights.

De gegevens die in dit verband over u worden verzameld, worden verwerkt door Facebook Ltd. en mogelijk doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.

Als u een van onze kanalen op social media (bijv. Facebook) bezoekt, zet u de verwerking van uw persoonsgegevens in gang. In dat geval zijn we samen met de exploitant van het betreffende sociale netwerk verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen in de zin van artikel 26 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor zover we daadwerkelijk samen met de exploitant van het sociale netwerk over de gegevensverwerking beslissen en we ook invloed hebben op de gegevensverwerking.

In beginsel kunt u uw rechten (recht van inzage overeenkomstig artikel 15 AVG, recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG, recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17 AVG, recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG, recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 AVG en recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 AVG) jegens ons of de exploitant van het betreffende sociale netwerk (bijv. Facebook) doen gelden.

We willen erop wijzen dat we, ondanks de in artikel 26 AVG bedoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid met exploitanten van sociale netwerken, geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking van de afzonderlijke sociale netwerken. Het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder heeft een grote invloed op onze mogelijkheden. Indien betrokkenen hun rechten willen doen gelden, kunnen we dergelijke verzoeken alleen doorsturen naar de exploitant van het sociale netwerk.

Instagram

We wijzen erop dat u onze Instagram-pagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt.

Als u onze Instagram-pagina bezoekt, verzamelt Instagram uw IP-adres en andere informatie die op uw pc beschikbaar is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de Instagram-pagina, statistische informatie te verstrekken over het gebruik van de Instagram-pagina.

De gegevens die in dit verband over u worden verzameld, worden verwerkt door Instagram Inc. en mogelijk doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Instagram beschrijft in algemene bewoordingen welke informatie het ontvangt en hoe het deze gegevens gebruikt in zijn Gegevensbeleid. Hier vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Instagram en over de advertentie-instellingen. Het Instagram-gegevensbeleid is hier beschikbaar: https://help.instagram.com/519522125107875.

Als u een Instagram-pagina opent, wordt het aan uw apparaat toegewezen IP-adres doorgegeven aan Instagram. Volgens Instagram wordt dit IP-adres geanonimiseerd (bij “Duitse” IP-adressen) en na 90 dagen verwijderd. Instagram slaat daarnaast informatie op over de apparaten van zijn gebruikers (bijv. in het kader van de functie “Aanmeldingsbericht”). Hierdoor is Instagram mogelijk in staat om IP-adressen te koppelen aan individuele gebruikers.

Als u momenteel als gebruiker bij Instagram bent ingelogd, staat er een cookie met uw Instagram-id op uw apparaat. Zo kan Instagram zien dat u deze pagina heeft bezocht en hoe u hem heeft gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Instagram-pagina’s. Via Instagram-knoppen die in webpagina’s zijn ingebed, kan Instagram uw bezoeken aan deze webpagina’s vastleggen en aan uw Instagram-profiel koppelen. Op basis hiervan kunnen inhoud of advertenties op u worden afgestemd.

Als u dit wilt voorkomen, moet u zich bij Instagram afmelden of de functie “Aangemeld blijven” uitschakelen, de cookies op uw apparaat verwijderen en uw browser sluiten en opnieuw opstarten. Op deze manier wordt Instagram-informatie verwijderd waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd. U kunt dan onze Instagram-pagina gebruiken zonder uw Instagram-id prijs te geven. Als u de interactieve functies op de pagina gebruikt (vind-ik-leuks, opmerkingen, berichten etc.), verschijnt een aanmeldscherm voor Instagram. Na het aanmelden herkent Instagram u weer als een specifieke gebruiker.

Informatie over het beheren of verwijderen van informatie over u vindt u in het Helpcentrum van Instagram.

Als aanbieder van de informatiedienst verzamelen of verwerken we geen gegevens die voortvloeien uit uw gebruik van onze dienst.

De laatste versie van dit Privacybeleid vindt u onder “Gegevensbeleid” en op de betreffende Instagram-pagina.

Rechtsgrundlagen

De rechtsgrond voor de hieruit voortvloeiende en vervolgens voor elk platform beschreven verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, punt f AVG. Het gerechtvaardigde belang van de aanbieder bestaat uit de analyse, communicatie, verkoop en promotie van zijn producten en diensten.

De rechtsgrond kan ook toestemming van de gebruiker aan de platformexploitant zijn op grond van artikel 6, lid 1, punt a AVG. Overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG kan de gebruiker deze toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de platformexploitant.

© Tetra GmbH, Februar 2022