Zásady ochrany osobních údajů | Tetra.net

Ochranu osobních údajů a důvěrnost bereme velmi vážně a zároveň dodržujeme platná vnitrostátní a evropská ustanovení týkající se ochrany osobních údajů. Níže uvádíme ty nejdůležitější informace týkající se toho, jak shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, a to zejména včetně informací ohledně toho, jaké informace a osobní údaje shromažďujeme a s nimi děláme.

Na některé nabídky či služby, které poskytujeme prostřednictvím stránek https://www.tetra.net/cs-cz/, se mohou vztahovat jiná ustanovení. Tato doplňková ustanovení, jako je např. propagační akce s vrácením peněz, testování produktu, propagační akce s nabídkou bezplatných produktů, budou zmíněna v rámci naší nabídky nebo služby a budou mít přednost před následujícími ustanoveními.

1.    Správce

Osobou odpovědnou za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů prostřednictvím těchto webových stránek v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“) je společnost Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324 Melle, Německo („správce“, čl. 4 odst. 7 nařízení GDPR).

2.    Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

2.1.     Osobní údaje

Osobní údaje jsou definovány jako jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR).

Mezi ně patří zejména vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, datum narození, jakož i různé údaje o zboží, které poskytnete v rámci internetové objednávky, registrace, při vytváření zákaznického účtu nebo dotazu zaslaného přes kontaktní formulář (dále jen „osobní údaje“).

Na statistické údaje, které shromažďujeme z technických údajů, když navštívíte naše webové stránky, a které jsou anonymizovány a tudíž je nelze přímo spojit s vaší osobou, se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Takové statistické údaje zahrnují informace o počtu vašich návštěv na našich webových stránkách, o době, kterou na našich webových stránkách strávíte, o stránkách, které navštívíte, informacích o vašem prohlížeči (o vašich prohlížečích), IP adrese a charakteristice softwaru a hardwaru. Tyto informace budou shromažďovány a bude s nimi nakládáno anonymně v zájmu získání informací o používání našich webových stránek a jejich odpovídající optimalizace.

 2.2.     Shromažďování, zpracování a používání vašich údajů

Obecně vzato je možné naše webové stránky používat bez zadávání jakýchkoli osobních údajů. Pokud naše webové stránky shromažďují jakékoli osobní údaje, bude k tomu docházet dobrovolně, kdykoli to bude možné.

Konkrétně shromažďujeme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů pro následující účely:

2.2.1.    Pro náš obchodní vztah

Budeme shromažďovat a zpracovávat vaše jméno, adresu, historii nákupů a podobné osobní údaje nezbytné ke správě osobního vztahu mezi námi, například k zodpovězení vašeho dotazu, zpracování smlouvy uzavřené s vámi, doručení objednaného zboží, zpracování plateb či pro účely technické správy. Právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, poněvadž jsou tyto údaje nezbytné k plnění smluv s vámi.

Tyto osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání našeho obchodního vztahu. Pokud mezi námi neproběhla žádná transakce po dobu tří let, vaše osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme, pokud je nebudeme po delší dobu povinni uchovávat ze zákona.

 2.2.2.    Vytvoření profilu pro naši databázi

Když nás poprvé kontaktujete, vytvoříme pro vás v naší databázi profil. Všechny ostatní osobní údaje, které nám následně zašlete, např. v rámci nákupů nebo kontaktu se zákaznickými službami, budou uloženy ve vašem profilu. Právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, poněvadž jsou tyto údaje nezbytné k plnění smluv s vámi.

Tyto osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání našeho obchodního vztahu. Pokud mezi námi neproběhla žádná transakce nebo kontakt se zákaznickými službami iniciovaný z vaší strany po dobu tří let, vaše osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme, pokud je nebudeme po delší dobu povinni uchovávat ze zákona.

 2.2.3.    Přihlášení k odběru newsletteru a analýza používání newsletteru

a)                    Přihlášení k odběru

Pokud se přihlásíte k zapsání na seznam distribuce našich e-mailů, použijeme vámi předložené osobní údaje s vaším souhlasem k pravidelnému týdennímu rozesílání e-mailového newsletteru. Za účelem registrace musíte poskytnout svoji e-mailovou adresu. Případné další informace se poskytují zcela dobrovolně a používají se k přizpůsobení obsahu newsletteru vašim zájmům (zájmy) nebo přesnějšímu oslovení v rámci newsletteru (jméno, pohlaví). Tento newsletter bude obsahovat aktuální nabídky, novinky a informace o našich produktech i obecné rady a informace týkající se záležitostí ohledně našich produktů. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Vaše osobní údaje budeme pro tento účel uchovávat buď (i) do té doby, dokud se z odběru neodhlásíte, nebo (ii) pokud po dobu 18 měsíců neotevřete žádný newsletter. Poté naše osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme, pokud je nebudeme po delší dobu povinni uchovávat ze zákona.

Svůj souhlas můžete zrušit odhlášením z odběru našeho e-mailového newsletteru kdykoli, bez udání důvodu a s okamžitou platností. Odhlásit se můžete prostřednictvím odkazu odhlášení, který je uveden ve spodní části našeho e-mailového newsletteru, prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com.

b)                    Analýza používání newsletteru

Neustále se snažíme své služby zlepšovat. V zájmu tohoto cíle provádíme hodnocení odeslaných e-mailových newsletterů, např. zda jsou zaslané e-mailové adresy dostupné, zda byl newsletter otevřen, které odkazy v newsletterech byly použity a zda proběhla nějaká reakce nebo odpověď (automatická odpověď, chybová zpráva atd.). Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Vaše osobní údaje budeme pro tento účel uchovávat po dobu dvou let. Poté naše osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme, pokud je nebudeme po delší dobu povinni uchovávat ze zákona.

2.3.     Souhlas nezletilých osob

Osoby ve věku do 16 let nám nesmí poskytnout žádné osobní údaje bez předchozího souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců.

2.4.     Pokud udělíte souhlas: Právo odvolat souhlas

Je-li váš souhlas právním základem zpracování vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli a bez udání důvodu odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že vás souhlas nebude mít vliv na zákonnost zpracování před odvoláním.

3. Jak sdílíme vaše osobní údaje se třetími stranami

Vaše osobní údaje budou předávány třetím stranám pouze v těchto případech:

  • našim přidruženým společnostem v rámci skupiny Spectrum Brands, našemu poskytovateli zákaznické podpory, který se nachází v Německu, nebo místním distribučním partnerům v závislosti na vámi uvedené lokalitě, v souvislosti s vaším používáním webových stránek společnosti Tetra, vaším požadavkem na nás nebo naším obchodním vztahem s vámi;
  • našim IT agenturám, které nám poskytují služby v oblasti IT a které zpracovávají takové údaje pouze pro účely poskytování těchto služeb (např. systém rozesílání newsletterů); a
  • soudům, rozhodčím orgánům, donucovacím orgánům, regulačním orgánům nebo advokátům, pokud je to nezbytné k zajištění souladu se zákonem nebo pro účely vzniku, výkonu nebo obhajoby práv nebo právních nároků.

Pokud zadáme provádění úkolů naším jménem v rámci smlouvy o zpracování osobních údajů jiným společnostem a předáme vaše osobní údaje za tímto účelem, bude daná společnost nebo společnosti povinna vaše osobní údaje chránit a používat je pouze pro konkrétní účel vytyčený v těchto smlouvách s příslušnými zpracovateli.

V případech, kdy předáváme v závislosti na vámi uvedené lokalitě údaje do zemí mimo EU/EHS, předáme osobní údaje externím příjemcům v těchto zemích pouze tehdy, jestliže má daný příjemce dostatečná ochranná opatření vyžadovaná ze zákona, jako jsou například standardní smluvní doložky EU, nebo je certifikován v rámci programu štítu soukromí Privacy Shield.

Více informací o ochranných opatřeních provedených v souvislosti s konkrétním předáním, jako jsou kopie příslušných ochranných opatření, si můžete vyžádat na adrese gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com.

4.   Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Jsou-li splněny určité požadavky, máte tyto práva:

• požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme,

• požádat o opravu vašich osobních údajů,

• požádat o výmaz vašich osobních údajů,

• požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů,

• vznést námitku proti používání vašich osobních údajů,

• požádat o své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů), nebo

• odvolat jakýkoli budoucí souhlas s účinkem do budoucna,

• nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Svá práva můžete uplatit s využitím těchto kontaktních údajů:

Tetra GmbH

DSR Request

Herrenteich 78

49324 Melle

Tel. +49 (0) 54 22 / 1 05 0

Fax +49 (0) 54 22 / 4 29 85

gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

Na vaši žádost budeme reagovat v souladu s platnými právními ustanoveními.

5.    Soubory cookie

Chcete-li se dozvědět více o našich zásadách používání souborů cookie, klikněte zde a přečtete si naše zásady používání souborů cookie.

6.    Zabezpečení osobních údajů

Vynakládáme maximální úsilí k zajištění toho, aby byly vaše údaje uchovávány s využitím všech technických a organizačních možností, které máme k dispozici a které brání třetím stranám v získání přístupu k těmto údajům.

Všechny údaje jsou uchovávány na serverech splňujících ty nejvyšší bezpečnostní normy v zájmu zajištění ochrany proti jakýmkoli pokusům třetích stran o přístup k údajům.

7.    Náš pověřenec

Máte-li jakékoli otázky ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našeho zpracování vašich osobních údajů, obraťte se prosím na našeho pověřence.

Tetra GmbH

Herrenteich 78

49324 Melle

gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

8.   Vaše právo podat stížnost

Domníváte-li se, že naše zpracování osobních údajů porušuje zákony na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

© Tetra GmbH, květen 2018

Zásady ochrany osobních údajů pro prezentace na sociálních sítích

K propagaci našich produktů a služeb a ke komunikaci se zákazníky a zainteresovanými stranami využíváme technické platformy a služby společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, a společnosti Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Následující zásady obsahují podrobnosti o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a také právní důvod.

Facebook

Upozorňujeme, že pokud používáte naši stránku na Facebooku a její funkce, činíte tak na vlastní odpovědnost. Facebook zpracovává osobní údaje o vašem účtu, vaší IP adrese a zařízeních, která používáte. Ke shromažďování údajů se používají soubory cookie. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají do vašich zařízení. Společnost Facebook ve svých Zásadách používání dat obecně uvádí, jaké informace získává a jak tyto údaje používá. Najdete zde také informace o tom, jak společnost Facebook kontaktovat, a možnosti odhlášení (opt-out) a nastavení reklamy. Zásady používání jsou k dispozici zde: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Úplné zásady používání dat společnosti Facebook najdete zde: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Společnost Facebook může shromážděné informace používat k tomu, aby nám jako provozovateli stránky na Facebooku poskytovala statistické informace o používání stránky na Facebooku, například o rozložení podle pohlaví a věku. Kromě toho vám Facebook může zobrazovat podrobnější informace nebo reklamy podle vašich preferencí. Další podrobnosti o tomto tématu najdete pod následujícím odkazem: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Údaje, které jsou o vás v této souvislosti shromažďovány, zpracovává společnost Facebook Ltd. a mohou být předávány do zemí mimo Evropskou unii.

Když navštívíte naše stránky na sociálních sítích (např. na Facebooku), iniciujete zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě jsme spolu s provozovatelem příslušné sociální sítě odpovědní za operace související se zpracováním údajů ve smyslu článku 26 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to za předpokladu, že o zpracování údajů skutečně rozhodujeme společně s provozovatelem sociální sítě a máme na zpracování údajů vliv.

V zásadě můžete uplatnit svá práva (právo na přístup podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na výmaz podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR a právo podat stížnost podle článku 77 GDPR) u nás nebo u provozovatele příslušné sociální sítě (např. Facebooku).

Rádi bychom upozornili, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli sociálních sítí podle článku 26 GDPR nemáme nad zpracováním údajů jednotlivými sociálními sítěmi plnou kontrolu. Na naše možnosti mají významný vliv korporátní zásady příslušného poskytovatele. Pokud si subjekty údajů přejí uplatnit svá práva, můžeme tyto žádosti pouze předat provozovateli dané sociální sítě.

Instagram

Upozorňujeme, že pokud používáte naši stránku na Instagramu a její funkce, činíte tak na vlastní odpovědnost.

Když navštívíte naši stránku na Instagramu, Instagram shromažďuje vaši IP adresu a další informace, které jsou k dispozici ve vašem počítači, ve formě souborů cookie. Tyto informace nám slouží k tomu, abychom jako provozovatel stránky na Instagramu mohli dostávat statistické informace o používání stránky na Instagramu.

Údaje, které jsou o vás v této souvislosti shromážděny, zpracovává společnost Instagram Inc. a mohou být předávány do zemí mimo Evropskou unii. Společnost Instagram ve svých Zásadách ohledně používání dat obecně uvádí, jaké informace získává a jak tyto údaje používá. Najdete zde také informace o tom, jak společnost Instagram kontaktovat, a o nastaveních reklamy. Zásady Instagramu ohledně používání dat jsou k dispozici zde: https://help.instagram.com/519522125107875

Při přístupu na stránku na Instagramu se do Instagramu přenese IP adresa přiřazená vašemu zařízení. Podle informací poskytnutých společností Instagram je tato IP adresa anonymizována (v případě „německých“ IP adres) a po 90 dnech vymazána. Společnost Instagram také ukládá informace o zařízeních svých uživatelů (např. v souvislosti s funkcí „oznámení o přihlášení“). To může společnosti Instagram umožnit přiřazení IP adres k jednotlivým uživatelům.

Pokud jste na Instagramu aktuálně přihlášeni jako uživatel, najdete ve svém zařízení soubor cookie s vaším ID pro Instagram. Díky tomu může společnost Instagram zjistit, že jste tuto stránku navštívili a jak jste ji použili. To platí i pro všechny ostatní stránky na Instagramu. Prostřednictvím tlačítek Instagramu vložených do webových stránek může společnost Instagram zaznamenávat vaše návštěvy těchto webových stránek a přiřazovat je k vašemu profilu na Instagramu. Na základě toho je možné vám na míru přizpůsobit datový obsah nebo reklamu.

Pokud tomu chcete zabránit, odhlaste se z Instagramu nebo zakažte funkci „zůstat přihlášen“, vymažte ze svého zařízení soubory cookie a zavřete a znovu spusťte prohlížeč. Tím se odstraní informace Instagramu, pomocí kterých vás lze přímo identifikovat. Naši stránku na Instagramu pak můžete používat, aniž byste museli prozradit své ID pro Instagram. Při používání interaktivních funkcí na stránce (lajkování, komentování, zprávy atd.) se zobrazí přihlašovací obrazovka Instagramu. Po přihlášení vás společnost Instagram opět identifikuje jako konkrétního uživatele.

Informace o tom, jak spravovat nebo odstranit informace o vás, najdete v Centru nápovědy pro Instagram.

Jako poskytovatel informační služby neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné údaje vyplývající z vašeho používání naší služby.

Nejnovější verzi těchto zásad ochrany osobních údajů najdete v části „Zásady používání údajů“ a na příslušné stránce Instagramu.

Právní důvod

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů vyplývajících z tohoto a následně reprodukovaných pro každou platformu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem poskytovatele spočívá v analýze, komunikaci, prodeji a reklamě jeho produktů a služeb.

Právním důvodem může být také souhlas uživatele poskytnutý provozovateli platformy podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. V souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR může uživatel tento souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy provozovateli platformy.

© Tetra GmbH, February 2022